Over de SGV

Oprichting en statutaire vestigingsplaats
De Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen is bij notariële acte van 7 augustus 2006 opgericht. De activiteiten van de “werkgroep verzekeringen” worden door de stichting voortgezet. De stichting is statutair gevestigd te Veenendaal.

Grondslag
Als grondslag van de stichting geldt Gods Woord – in de Statenvertaling – zijnde de onveranderlijke Waarheid, die wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgelegd in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618/1619.

Doelstelling en middelen stichting
De stichting heeft de volgende statutaire doelstelling:

1. De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen.

2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
a. Tijdige voorlichting aan gemoedsbezwaarden over nieuwe ontwikkelingen.
b. Het geven van individuele en collectieve voorlichting aan gemoedsbezwaarden.
c. Het zijn van de “stem van de gemoedsbezwaarden” richting de overheid.
d. Het onderhouden van contacten met ministerie(s), SGP en andere politieke partijen, Sociale Verzekeringsbanken, College voor Zorgverzekeringen, Belastingdienst en dergelijke instellingen.
e. Het onderhouden van contacten met de in de stichting participerende kerken.
f. Het streven naar kostenbesparing of –bewaking, eventueel in overleg met andere reformatorische organisaties die de belangen van gemoedsbezwaren behartigen.
g. Andere middelen die dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de stichting.

3. De stichting verwerft de financiële middelen die nodig zijn om de doelstelling te kunnen realiseren onder meer door inkomsten uit donateursgelden, giften van kerken en particulieren en gelden van bedrijven, erfstellingen en legaten.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Donateurs
In de statuten is over donateurs het volgende bepaald:

1. Donateur van de stichting kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen die instemmen met de grondslag en het doel van de stichting.

2. Het minimumbedrag voor donatie is op anno 2011 tien euro (10 euro) per kalenderjaar. Jaarlijks kan het minimum bedrag bij bestuursbesluit worden aangepast.

3. Een donateur kan zijn donateurschap beëindigen door schriftelijke mededeling voor één januari van een kalenderjaar. De jaarlijkse bijdrage voor het lopende jaar blijft in zo’n geval voor het geheel verschuldigd.

4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hem krachtens de statuten (in een reglement) zijn toegekend of opgelegd.